.
O nama Etnoloska biblioteka

Halpern, Doel Martin

Doel Martin Halpern (1929) diplomirao je istoriju na Univerzitetu Mi?igen (1950). Studije je nastavio na Institutu za ruske studije na Kolumbija univerzitetu (1951-1952), na kome je, na Odeljenju za antropologiju, doktorirao 1956. godine odbranivši disertaciju "Društvene i kulturne promene u srpskom selu". Tekst disertacije posluio je kao osnova za prvu verziju knjige Srpsko selo (1958), kao i njenog drugog dopunjenog izdanja (1967) koje se sada prvi put pojavljuje i u prevodu na srpski jezik. Pored istaivanja u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i drugim delovima Balkanskog poluostrva, profesor Halpern je tokom svoje duge karijere prou?avao i kulture Eskima i populacija Jugoisto?ne Azije, posebno Laosa. Radio je na mnogim ameri?kim institucijama, na Kolumbiji (1955), Human Relations Area Files (1956), Univerzitetu Kalifornije u Los Angelosu (1958-63), Brandeis (1963-67), Ruskom istra?iva?kom centru pri Harvardu (1965-67) i Masa?usets Univerzitetu u Amherstu od 1969. do danas. Godine 1992. je formalno penzionisan ali je i dalje ostao aktivan u svojoj discipline. Kao gostuju?i professor i nau?nik boravio je i na mnogim drugim institucijama u SAD i u inostrantstvu (Frajburg, Toronto, Sofija, SANU - Beograd, Grac, Skopje). Ve? više od jedne decenije tesno saradjuje sa Institutom za jugoisto?nu Evropu na Univerzitetu u Gracu. .Dobitnik je brojnih priznanja i stipendija za studijske i terenske boravke u raznim delovima sveta. Ime Profesora Halperna nalazi se na listama recenzenata i urednika ugladnih profesionalnih ?asopisa i edicija, profesionalnih udruenja, kao i na spiskovima ?lanova upravnih odbora i savetnika visokoškolskih i istraiva?kih institucija u SAD. Bibliografija M. D. Halperna je veoma impozantna kao i njegove zbirke terenskih beleaka, dokumenata, tonskih snimaka i fotografija koje je poslednjih godina zaveštao odabranim bibliotekama, muzejima i univerzitetima u SAD i u inostranstvu.

Porfesor Halpern oenjen je ve? pola veka s dr. Barbarom Kerenjski-Halpern, sociolingvistom i medicinskim antropologom koja je njegov najdragoceniji saradnik i u privatnom i u profesionalnom ivotu. Imaju tri odrasle ?erke, pet unuka i jednu unuku.

- Srpsko selo

Etnoloska biblioteka
. .