.
O nama Etnoloska biblioteka

Radulovi?, Lidija

Dr Lidija Radulovi? (ro?ena 1964. godine u Beogradu) je docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde na osnovnim studijama predaje predmete Antropologija religije i Nacionalna etnologija: religija i rod i više izbornih predmeta na master i doktorskim studijama. Autorka je više nau?nih i stru?nih radova o narodnoj religiji Srba i njenim transformacijama, alternativnim religijskim kultovima i pokretima, prazninoj kulturi, fenome-nima popularne kulture (savremenom folkloru paranormalnih fenomena), antropologiji religije i roda. U ovoj ediciji objavila je knjigu Okultizam ovde i sada: magija religija i pomodni kultovi u Beogradu  (2007).

- OKULTIZAM OVDE I SADA
- POL/ROD I RELIGIJA

Etnoloska biblioteka
. .