.
O nama Etnoloska biblioteka

OKULTIZAM OVDE I SADA

Magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu

Аутор: Radulovi?, Lidija

Год. 2007, B-6. ???. 286. ???. ISBN 978-86-83679-38-6.
Прочитаjте одломак.

  CENA: 750 DIN

Imaju?i u vidu zna?aj istraivanja jedne nedovoljno istraene teme koja je bila na marginama nau?nog interesovanja, kao i na?ina na koji je ona nau?no promišljena i problematizovana, smatram da je rad izuzetan doprinos razmevanju novih oblika religioznosti. Sistematska empirijska istraivanja, koje je autorka obavila, mogu posluiti i drugim istraiva?ima kao osnova za budu?a istraivanja. Ova knjiga otvara i neka naizgled "ve?na" teorijska pitanja vezana za prou?avanje religije jer, kako autorka naglašava, alternativne religijske kultove moemo smatrati "laboratorijama" za preispitivanje nau?nog koncepta religije, religijskih promena, procesa prihvatanja ideja i verovanja.
                                                                                                                                                                                                                                                   ( Prof. dr Bojan iki? )
 Posebnu vrednost knjige ?ini deo u kojem je autorka pokazala kakva zna?enja ima okultna praksa za osobe koje je upranjavaju, i kakav uticaj vrši na njihovo ponašanje u svakodnevnom ivotu, pri ?emu je veliku panju posvetila upravo interpretacijama samih ispitanika. Identifikovala je i zna?enja alternativnih verovanja i okultne prakse za društvenu sredinu u kojoj su istraivanja obavljena, kao i odnos koji ta sredina ima prema pojedincima i grupama, vode?i ra?una o društvenom, politi?kom, ekonomskom i kulturnom kontekstu. Pokazala je da je status i odnos prema alternativnim religijskim kultovima promenljiv, društveno i kulturno konstruisan. Radi se, dakle, o jednom teorijski i metodološki korektno obavljenom i interpretiranom istraivanju problema i teme, koja je do sada nepravedno marginalizovana ili joj se pristupalo veoma neobjektivno i stereotipno.
                                                                                                                                                                                                                                   ( Prof. dr Senka Kova? ) 
 PREDGOVOR: UVOD: 1. Empirijsko istraivanje- 1.1. O motivima- 1.2. O etnografskoj evidenciji i gra?i- 
 1.3. O terminologiji i definisanju pojmova- 2. O  teorijskom okviru i pristupima- I IZ ISTORIJE OKULTIZMA: 1. Kratak pregled istorijskog razvoja- 1.1. Okultizam u svetu- 1.2. Doma?i okultizam/  II RELIGIJSKO-MAGIJSKI KULT VIDOVNJAŠTVA: 1. Vidovnjaštvo u Beogradu: od vra?are do ekstrasensa- 1.1. "Li?na karta" vidovnjaka- 1.2. Kako se postaje vidovnjak- 1.3. Tehnike- 1.4. Prakse- 1.5. Crna magija- 2. Medijska promocija vidovnjaka- 3. Formalne karakteristike savremenog vidovnjaštva- 4. Zna?enja i funkcije savremenog vidovnjaštva- 5. Politi?ka upotreba alternativnih religijskih verovanja prakse/ III SPIRITUALNI KULTOVI: 1. Spiritualni kultovi u Beogradu: laboratorije sopstvenog ivota- 
1.1. Osnovne karakteristike- 1.2. U?itelj- 1.3. U?enik- 1.4 Odnos u?enik-u?itelj-  1.5. Rad škole- 1.6. Inicijacija- 
1.7. Spiritualne tehnike- 1.8. Spiritualni kultovi- 1.8.1 Joga- 1.8.2 Spiritualni sistemi ivorada M. Slavinskog- 
1.8.3. Silva metod-kontrole uma- 1.8.4. Regresija u prošle ivote- 1.8.5. Spiritualni sistem Milovana Mi?e Jovanovi?a- 
1.8.6. Sistemi Slobodana Veki?a- 1.8.7. Tarot-  2. Etnografija neuobi?ajenog- 3. Etnografija roda u spiritualnim kultovima-
4. Formalne karakteristike spiritualnih sistema- 5. Zna?enja i funkcije spiritualnih sistema/ Zaklju?ak/ Literatura/ Prilozi

 

 

Etnoloska biblioteka
. .