.
O nama Etnoloska biblioteka

POL/ROD I RELIGIJA

Konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba

Аутор: Radulovi?, Lidija

Год. 2009, ?-6
  CENA: 800 DIN

Ova studija predstavlja pionirski poduhvat u doma?oj nauci budu?i da je u okviru nje, po prvi put, nau?noj javnosti predstavljena sinteti?ka studija najvanijih teorija i teorijskih koncepata koji se odnose na istraivanje religije i roda. Prikazane teorije i koncepti, kao i njihova primena na fenomene narodne religije, mogu da poslue drugim autorima kao dobar obrazac za opisivanje i tuma?enje rodne ideologije i u savre-menom društvu. Autorka je problematizovala socijalnu i kulturnu konstrukciju pola/roda u narodnoj religiji Srba, na obimnom etnografskom materijalu izvela je originalnu nau?nu analizu vo?ena odgovaraju?im teorijsko-metodološkim aparatom i dobila veoma zna?ajane rezultate koji ?e, svakako, biti referentni i za budu?e istraiva?e ove problematike.

Prof. dr Senka Kova?

 

Dr Lidije Radulovi? nam je u ovoj studiji, s jedne strane, predstavila razvoj teorijskih konceptualizacija roda unutar enskih studija i feministi?ke antropologije, kao i njegovo povezivanje sa pitanjima mo?i i društvenih strategija. S druge strane, osnovni teorijski okvir  socijalni konstrukcionizam, bazi?no odre?uje našin posmatranja rodnih dimenzija religijskih i magijskih fenomena, obi?aja i predstava. Autorka je izloila i obrazloila klju?nu tezu o heterarhiji  kojom se relativizuje pretpostavljena androcentri?ka hijerarhija roda u narodnoj religiji. Najvredniji deo studije, svakako, predstavlja rodno osveš?ena i feministi?ko-teorijski informisana analiza narodne religije Srba, ?ime se ova izuzetno vana i privla?na oblast društvenog ivota prikazuje iz sasvim nove perspektive, što nesumnjivo proširuje dosadašnje razumevanje ove oblasti.

Dr Ildiko Erdei

 

 
 

SADRAJ

Pred­go­vor  

OD AN­TRO­PLO­GI­JE E­NE, PRE­KO IS­TRA­I­VA­NJA RO­DA DO IS­TRA­I­VA­NJA RE­LI­GI­JE I RO­DA  

1.1. An­tro­po­lo­gi­ja e­ne  - 1.2. An­tro­po­lo­gi­ja ro­da, is­tra­i­va­nje ro­da  - 1.3. Is­tra­i­va­nje re­li­gi­je i ro­da  - 1.4. Osnov­ni poj­mo­vi te­o­ri­je ro­da  - 1.4.1. Ter­mi­no­loš­ke ne­do­u­mi­ce i "ne­vo­lje" s ro­dom i po­lom  - 1.4.2. Kri­ti­ka objek­ti­vi­zma i re­flek­siv­nost  - 1.4.3. Kri­ti­ka bi­o­loš­kog de­ter­mi­ni­zma  - 1.4.4. Kri­ti­ka kon­cep­ata pri­ro­da/kul­tu­ra, pri­vat­no/jav­no,   te­lo/duh  - 1.4.5. Ma­sku­li­nost i fe­mi­ni­nost  - 1.4.6. Sek­su­al­nost  - 1.4.7. Re­pre­zen­ta­ci­ja ro­da  

TE­O­RIJ­SKI PRI­STU­PI IS­TRA­I­VA­NJU RO­DA  

2.1. Kon­struk­ci­o­ni­sti?­ka pa­ra­dig­ma is­tra­i­va­nja ro­da  - 2.2. Bur­di­je: te­o­ri­ja o sim­bo­li?­kom i svetom ka­pi­ta­lu  - 2.3. Is­tra­i­va?­ki pri­stupi – me­tode - 2.3.1. Ana­li­za dis­kur­sa  -  2.3.2. Per­spek­ti­ve me­to­da is­tra­i­va­nja ro­da u et­no­gra­fi­ji

NA­ROD­NA RE­LI­GI­JA: DIS­KUR­SI KON­STRUK­CI­JE RO­DA

3.1. "Tra­di­ci­o­nal­na" et­no­lo­gi­ja i is­tra­i­va­nje na­rod­ne re­li­gi­je  - 3.2. "Fe­mi­ni­sti?­ke" i "ma­sku­li­ni­sti?­ke" re­kon­struk­ci­je u na­rod­noj re­li­gi­ji  - 3.3. Na­rod­na re­li­gi­ja i per­spek­ti­va ro­da  - 3.3.1. Prin­cip he­te­rar­hi­je u so­ci­jal­noj i kul­tur­noj kon­struk­ci­ji ro­da  - 3.3.2. Dis­kur­ziv­ne prak­se po­la/ro­da

SO­CI­JAL­NA I KUL­TUR­NA KON­STRUK­CI­JA PO­LA/RODA

4.1. Kon­struk­ci­ja pa­tri­jar­hat­skih od­no­sa po­la/ro­da  - 4.2. Dis­kurs de­vi­?an­stva: kon­tro­li­sa­na mo?  enske seksualnosti  - 4.3. Dis­kurs "opa­sne" sek­su­al­no­sti: am­bi­va­lent­an od­nos i sim­bo­li?­ka mo?  - 4.4. Dis­kurs "ne­?i­sta" i for­mal­no mo?­na sek­su­al­nost  - 4.4.1. Pa­ra­me­tri raz­li­ko­va­nja – men­stru­a­ci­ja "mu­dra, mi­ste­ri­o­zna i sim­bo­li?­ki mo?­na krv" - 4.4.2. Kul­tur­na i so­ci­jal­na kon­cep­tu­a­li­za­ci­ja "en­skih gra­ni­ca" kroz sim­bo­li?­ke kon­struk­ci­je is­ti­ca­nja kr­vi  - 4.5. Dis­kur­si ma­te­rin­stva  - 4.5.1. Te­o­rij­ske per­spek­ti­ve i pro­ble­ma­ti­za­ci­ja  - 4.5.2. Pra­vo­slav­ni dis­kurs ma­te­rin­stva  - 4.5.3. Ma­gij­ske rad­nje i ta­bui u kon­struk­ci­ji  ma­te­rin­stva  - 4.5.4. Ta­bui kao sred­stva kon­tro­le i pri­nu­de u iz­grad­nji diskur­sa ide­al­nog ma­te­rin­stva  - 4.5.5. Ma­gij­ske rituali kao sred­stva kon­tro­le i pri­nu­de u iz­grad­nji dis­kur­sa ide­al­nog ma­te­rin­stva  - 4.5.6. Ma­gij­ske rituali kao (sim­bo­li?­ke) stra­te­gi­je u iz­grad­nji al­ter­na­tiv­nog dis­kur­sa ma­te­rin­stva  - 4.5.7. "?e­do­mor­stvo" i dis­kursi an­ti­ma­te­rin­stva  - 4.5.8. Ne­vi­dlji­vo na­si­lje: dis­kurs an­ti­ma­te­rin­stva

DIS­KUR­SI ROD­NE MA­GI­JE

5.1. Pro­ble­ma­ti­zo­va­nje rod­ne ma­gi­je  -  5.2. Rod­na ma­gi­ja: te­o­rij­ski okvir - 5.3. Od­nos pra­vo­slav­ne cr­kve pre­ma ma­gi­ji  -  5.4. Sva­ko­dnev­na ma­gi­ja: ne­for­mal­na i for­mal­na rod­na ma­gi­ja  -  5.5. "Pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja rod­ne ma­gi­je"  -  5.6. Ru­sa­lje: pri­mer "pro­fe­si­o­na­li­za­ci­je" pro­ro?­ke prak­se  -  5.6.1. Rod­no raz­li­ko­va­nje tran­sa i ek­sta­ze  - 5.6.2. Ru­sa­lje: dis­kur­si op­sed­nu­to­sti  - 5.6.3. Dis­kurs o en­skom zdra­vlju  - 5.6.4. Dis­kurs sek­su­al­no op­sed­nu­te, spo­pad­nu­te  ili us­kra­?e­ne  - 5.6.5. Le­gi­ti­mi­tet "pro­fe­si­o­nal­ne" pro­ro­?i­ce  

DE­MO­NO­LO­GI­JA RO­DA

6.1. De­mo­ni: kon­struk­ci­ja po­la/ro­da  - 6.2. Ma­sku­li­ni­za­ci­ja i fe­mi­ni­za­ci­ja de­mo­na  -  6.2.1. Fe­mi­ni­za­ci­ja de­mo­na  -  6.2.2. Ma­sku­li­ni obra­zac zaš­tit­ni­ka  - 6.3. Hriš­?an­ska "de­mo­no­ma­ni­ja"  - 6.4. Pol­no/rod­no po­la­ri­zo­va­nje de­mon­skih bi­?a u ljud­skom ob­li­?ju  - 6.4.1. Zdu­ha? i veš­ti­ca: kon­struk­ci­ja po­la/ro­da  - 6.4.2. Rod­na "sud­bi­na" e­ne-veš­ti­ce  - 6.4.3. Vam­pir iz per­spek­ti­ve rod­nog bi­?a kao osu­je­?e­ni  sek­su­al­ni po­ten­ci­jal  - 6.4.4. Vam­pir kao osu­je­?e­ni mit­ski (ma­sku­li­ni) pre­dak

ZA­KLJU­?AK

Summary

Li­te­ra­tu­ra i iz­vo­ri

Indeks

 

 

Etnoloska biblioteka
. .